Hier is Plantise!

Plantise is de nieuwe naam van een ambi­tieuze fusie­combi­natie van 3 ge­vestigde bedrij­ven in de opkweek­sector. In 2017 is be­slo­ten om de fusie per medio maart 2018 for­meel te bekrach­tigen. Tot cir­ca 2021 wor­den de 3 bedrij­ven zorg­vuldig in elkaar geweven en kan de be­oogde groei (inter­natio­naal en pro­fessio­neel) vorm krijgen. Daarna verdwij­nen de drie afzonder­lijke namen. Tot die tijd verwij­zen we u voor alle operatio­nele zaken graag door naar één van de fusie­partners (klik op het logo hier­boven).

.

Plantise power

Na de fusie staat Plantise in de top 3 van de onge­veer 20 opkweek­bedrij­ven in Neder­land* met 55 hectare kas­opper­vlakte, ver­spreid over 7 loca­ties (2x Bleis­wijk, Berkel & Roden­rijs, Naaldwijk, Berg­schen­hoek, Baar­lo en Kessel).

Met een omzet van ca € 75 mil­joen* krijgt Plantlse ongeveer 15% van de opkweek­markt in handen en zijn wij markt­leider op het gebied van de biolo­gische opkweek. Totaal ge­no­men zijn er zo’n 200 mede­wer­kers in vaste dienst en in drukke perio­des komen daar nog rond de 400 flexi­bele krachten bij, natio­naal en inter­natio­naal.

Verder zijn wij inter­natio­naal betrok­ken bij de op­kweek van 90 hectare ver­spreid over zo’n 25 bedrij­ven. De buiten­landse omzet komt bij­voor­beeld uit landen als Mexico en Hongarije. Projec­ten in Canada, India, Australie en China zijn in ontwikke­ling. Dat is alles bij elkaar nogal wat!

*Cijfers 2017

.
.
.

Volgen en reageren

Vragen en constructieve opmerkingen zijn van harte welkom! Bel ons via +31(0)10 503 30 30 of .

Via de Plantise Facebookpagina blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heel graag tot ziens!